ហួសចិត្ត នាំប្រពន្ធទៅលេងផ្ទះពួកម៉ាក ហើយនិយាយពាក្យប៉ុន្មានឃ្លាប្រាប់ពួកម៉ាក់ ស្អែកប្រពន្ធរត់ចោល…

  • kampucheapost
  • September 3, 2020
  • Comments Off on ហួសចិត្ត នាំប្រពន្ធទៅលេងផ្ទះពួកម៉ាក ហើយនិយាយពាក្យប៉ុន្មានឃ្លាប្រាប់ពួកម៉ាក់ ស្អែកប្រពន្ធរត់ចោល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(កំសាន្ត)មានប្ដីប្រពន្ធមួយគូរៀបការហើយនៅជាមួយគ្នាអស់រយះពេល5ឆ្នាំពេលគេមកពី ធ្វើការម្ដងៗឃើញមុខប្រពន្ធគេដូចជាមិនសូវស្អាតដូចកាលពីមុនទៅធ្វើការឃើញស្រីៗក្នុងOfficeសាច់ខ្ចីមកវិញឃើញប្រពន្ធមិនសូវស្អាតមានអារម្មណ៍ថាស្មុកស្មាញមិនដូចមុន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អារម្មណ៍គេកាន់តែធុញនឹងប្រពន្ធគេសឹងតែមិនចង់ចូលផ្ទះគេក៏សួរពួកម៉ាក“សំលាញ់ខ្ញុំឆ្ងល់ប្រពន្ធខ្ញុំកាលនៅសង្សារគ្នាតែងខ្លួនឡើងស្អាត តែឪលូវមិចមិនសូវតែងខ្លួនស្អាតដូចមុន.? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“មិត្តគេក៏ឆ្លើយថាមនុស្សស្រីចឹងឯងកាលនៅសង្សារនឹងគ្នាគេខំធ្វើ​គ្រប់យ៉ាង​ដើម្បីអោយយើងចាប់អារម្មណ៍គេតែដល់ពេលលក់ចេញគេក៏លេងខ្វល់អំពីបញ្ហាហ្នឹង ព្រោះគេគិតថាយើងគឺជារបស់គេហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនៅOfficeឮតែស្រីនិយាយ ក្រេមលៀបមុខ ក្លិនទឹកអប់ល្អក្រអូប លាបលេសាច់សល្អ ធ្វើអោយគេ កាន់​ តែធុញនឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងព្រោះមិនធ្វើខ្លួនដូចគេថ្ងៃមួយគេត្រលប់មកពីធ្វើការក៏ដើធ្វើប្រងើយមុខ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រពន្ធក៏មិនខ្ចីមើលប្រពន្ធគេកំពុងធ្វើម្ហូបហើយក៏អស់អំបិលប្រពន្ធប្រើប្ដី“បងអស់អំបិលហើយទៅជួយ​ទិញបន្តិចមកឆារត្រកួនផង”គេក៏គោះតុផាំង“យីប្រើខ្ញុំខ្ញុំនឹងអ្នកបំរើមែន? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនិយាយមិនខ្ចីងាកមុខ​មើលទៀតធ្វើដូចជាប្រពន្ធនឹងគ្មានតំម្លៃរអ្វីឡើយប្រពន្ធក៏អត់មាត់ព្រោះគិតថាប្ដីធ្វើការហត់ក៏បិតភ្លើង​ហើយដើទៅទិញខ្លួនឯង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីធ្វើម្ហូបឆ្អិនគេក៏ហៅប្ដីមកញាំបាយប្ដីគេញាំមួយមាត់ក៏និយាយថាម្ហូបធ្វើមិនឆ្ងាញ់សុីមិនកើតនៅ ជាមួួយគ្នារាប់ឆ្នាំ​ ហើយមិនដឹងចិត្តគ្នា នាងក៏និយាយថាបងចូលចិត្តញាំអីចាំអូនធ្វើអោយគេក៏ឈប់និ យាយ មិនខ្ចីញាំហើយដើទៅក្រៅបាត់ ប្រពន្ធក៏យំតែធ្វើមិចបើជាប្ដីប្រពន្ធហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃមួយជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមិត្តភ័ក្រ្តរួមការងាពីរនាក់ក៏បានហៅគេទៅញាំបាយនៅផ្ទះហើយក៏ប្រាប់ថាអោយ​នាំប្រពន្ធមកផង គេមិនចង់នាំទៅឡើយព្រោះខ្លាចខ្មាស់គេ តែមិត្តភក្ភក៏ប្រាប់ដដែលទើបគេសម្រេចចិត្ត​នាំទៅ ពេលទៅដល់ប្រពន្ធរបស់ មិត្តភក្ភគេកំពុងធ្វើម្ហូបហើយគេ ក៏ប្រាប់ប្រពន្ធគេអោយទៅជួយធ្វើ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈដែលកំពុងធ្វើគេក៏បាននិយាយថាសុំទោសជំនួសប្រពន្ធខ្ញុំផងគេមិនសូវចេះធ្វើអីទេសូម្បីតែ​បន្លែក៏មិនសូវចេះបេះដែរចាញ់ប្រពន្ធសំលាញ់ឯងឆ្ងាយណាស់ស្អាតហើយពូកែធ្វើម្ហូបទៀត”បន្ទាប់​ពីធ្វើម្ហូបឆ្អិនពួកគេទាំង6នាក់ក៏ញាំជុំគ្នាហើយគេនិយាយថា”បើខ្ញុំមានប្រពន្ធធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយស្អាត​ដូចប្រពន្ធសំលាញ់ឯងវិញមិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

” សំលាញ់ក៏គេនិយាយថា
“មានអីប្រពន្ធសំលាញ់ឯង​ស្អាតហើយតើប៉ុហ្នឹងហើយចង់រកប៉ុណ្ណាទៀត.”គេក៏និយាយថា ” អ៊ូប្រពន្ធខ្ញុំចប់ហើយសំលាញ់អើយ. សូម្បីតែឆាត្រកួនក៏ភ្លេចទិញអំបិលដែរ សេរ៉ូ0000ម៉ង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេនិយាយបង្អាប់ប្រពន្ធនៅនឹងមុខមិត្តភ័ក្រដោយមិនទុកមុខអោយនាងឡើយនាងបានតែស្ដាប់ដោយក្ដៅ​ ខ្លោចផ្សារតែមិនហានសម្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះខ្លាចគេដឹងបានត្រឹមតែយំក្នុងចិត្តហើយគេនៅតែបន្តការសន្ទា ទាំងភាពរីករាយដោយមិនយល់ពីអារម្មណ៍ប្រពន្ធឡើយហើយបន្ទាប់ពីចប់សព្វគ្រប់គេទាំងពីរក៏ត្រលប់ មកផ្ទះវិញប្រពន្ធក៏មិននិយាយអ្វីឡើយដល់ស្អែកឡើងគេក៏ចេញទៅធ្វើការពេលត្រលប់មកវិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើកឆ្នាំងបាយអត់ឃើញមានបាយគេមួលម៉ៅជាខ្លាំងបោកសំភារះចោលភីង ឆ្ងល់មិចក៏ប្រពន្ធស្មើរនេះហើយមិចមិននៅផ្ទះដាំបាយអោយសុី ទាញទូរស័ព្ទមកខ្វោកចុចទៅប្រពន្ធបំរុងនឹងស្ដីអោយតែនាងមិនលើកទូរស័ព្ទ ធ្វើអោយគេខឹងកាន់តែខ្លាំងបំរុងប៉ុនប៉ងថាពេលត្រលប់មកវិញដឹងតែទាត់ផ្កាប់ចានជាក់ជាមិនខាន គេចាំរហូតដល់2ម៉ោងទើបឃើញសារដែលប្រពន្ធផ្ញើមក៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ពេលគេអានហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាស្លុតចិត្តភ្ញាក់ខ្លួន”គេក៏ទាញទូរស័ព្ទទាក់ទងទៅជាច្រើនដងទៀត​តែបានត្រឹមតែឮពាក្យថា”លេខទូរស័ព្ទដែលហៅមិនអាចទាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមព្យាយាម្ដង​ទៀតនៅពេលក្រោយ”មួយយប់ទល់ភ្លឺគេបានត្រឹមតែដេកអានសារហើយសំរក់ទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីគ្រប់យ៉ាងវាហួសពេលអស់ទៅហើយនេះជាអ្វីដែលប្រុសៗគួរដឹងស្រ្តីនៅផ្ទះក៏មិនប្រាកដថាដេក​សុីនោះ​ទេគេក៏មានកាងាដូចយើងមិនថាជូតផ្ទះបោកខោអាវមើលថែកូនធ្វើម្ហូបចាំទទួលយើងពេលខ្លះគេក៏មាន​កាងាធ្វើទៀតផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយគេក៏ត្រូវកាអ្នកជួយបែកចែកការងារដែរ ដូចម្ដេចដែលហៅថារៀបការនឹងគ្នា រៀបការ​នឹងគ្នាគឺជាការរួមរស់នៅរួមសុខរួមទុកជាមួយគ្នាហើយមានអ្វីទៅចេះជួយចែករំលែកគ្នាទើបគ្រួសាមាន​សភមង្គុល៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​